Vyhlášení programu SUWAC

Trvale udržitelné hospodaření s vodou v povodí řeky Dyje, v regionu s napjatou klimatologickou a hydrologickou vodní bilancí, v místě s výrazně se měnícími klimatickými podmínkami – takový je hlavní cíl programu SUWAC. Ten byl slavnostně představen a vyhlášen na konferenci, která se uskutečnila v pondělí 24. června na brněnské Nové radnici.

Konkrétním přínosem bude zajištění dostupnosti kvalitní vody pro region, obyvatele, zemědělství i průmysl, fungování důležitých ekosystémových služeb krajiny, jako je ochlazování a zvlhčování klimatu nebo retence vody nebo dodržování mezinárodních závazků o udržení průtoků v řekách. A to v druhém největším dílčím povodí v České republice, které pokrývá 15 % území ČR, žije v něm 1,5 miliónu lidí a zasahuje do 6 krajů, zejména Jihomoravského a Vysočiny. Zároveň by měl program například pomoci definovat návrhy možných legislativních opatření a dosáhnout na financování plánovaných kroků.

S reálnými dopady klimatických změn se v Brně setkáváme čím dál častěji. Příkladem může být v horkých dnech vyšší počet výjezdů záchranářů k případům zapříčiněným dehydratací,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková a upozornila na množství kroků města v oblasti udržitelného hospodaření s vodou: „V červnu jsme spustili dva nové dotační programy Zeleň střechám a Nachytej dešťovku, které mají pomoci zlepšit klima ve městě. Průběžně také instalujeme chytré vodoměry, průměrně až 8 500 kusů ročně – celkem by mělo být osazeno 43 000 odběrných míst. Tato zařízení pomáhají s významnými úsporami vody, protože jsou schopna až několikrát denně zaznamenat a přenést informace o spotřebě, z čehož je možné detekovat především úniky při poruchách na vnitřních rozvodech zákazníků.“

Brno také připravuje stavbu dvou retenčních nádrží zachycujících splaškovou vodu v době přívalových srážek, což přispěje k udržení čistoty v řekách a zamezení znečištění podzemních vod. Pozornost je upřena i na městské stavby. „Dva velké objekty, Centrální objekt magistrátních služeb a multifunkční hala u pavilonu Z v areálu výstaviště, budou za využití zkušeností špičkových odborníků navrženy s maximální šetrností k životnímu prostředí a úsporností při spotřebě vody,“ doplnila Markéta Vaňková a poukázala na výhody spojení sil: „Jakékoliv formy spolupráce, sdílení zkušeností i lidských zdrojů, stejně jako koordinace činností a komplexnost opatření jsou nesmírně důležité. I proto jsem se ráda zhostila role ambasadora programu.“ 

Josef Gut (Svaz VKMO s.r.o.), Michal Marek (Czech Globe), Jan Hodovský (Asociace krajů ČR).
Foto: Zdeněk Kolařík, MMB

Těmi se také stali další účastníci slavnostního vyhlášení programu SUWAC – jihlavská primátorka Karolína Koubová, poslanec Roman Onderka a poslankyně Evropského parlamentu Michaela Šojdrová. Akce se zúčastnil i zástupci Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí, zakladatel programu SUWAC Michal V. Marek, předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová a další hosté.

Nositelem programu SUWAC bude stejnojmenný zapsaný spolek zakládaný třemi subjekty, kterými jsou Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. – CzechGlobe, Svaz VKMO s. r. o., a Asociace krajů ČR. Dalšími členy by se měly stát obce nebo organizace, které mají zájem o řešenou problematiku, například Povodí Moravy, Brněnské vodárny a kanalizace nebo Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí. 

https://www.brno.cz/brno-aktualne/co-se-deje-v-brne/a/v-brne-byl-vyhlasen-program-suwac-pomuze-s-dostupnosti-vody/

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/319281381990624-udalosti-v-regionech/obsah/704609-boj-proti-suchu

Tiskové středisko
Magistrát města Brna

Založení programu SUWAC

CzechGlobe – Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.,  
Svaz VKMO s.r.o, a Asociace krajů ČR

pod patronací
JUDr. Markétky Vaňkové, primátorky Statutárního města Brna
a
MgA. Karolíny Koubové, primátorky Statutárního města Jihlava

si Vás dovolují pozvat na slavnostní vyhlášení a zahájení

Programu SUWAC

Hlavním cílem Programu je na území regionu nejvíce ohroženého probíhající klimatickou změnou – povodí řeky Dyje dosáhnout stavu trvale udržitelného života. Hlavním nástrojem bude koordinovaná realizace konkrétních projektů hospodaření s vodou (včetně zajišťování a organizace jejich financování), které budou důsledně využívat aktualizovaných a mezinárodně ověřovaných vědeckých poznatků aplikovaných na základě dlouhodobě monitorovaných informací. Program SUWAC bude současně plnit úlohu pilotního komplexního programu zahrnujícího celé povodí. Aplikované metodiky, postupy a poznatky, využívající mezinárodní zkušenosti a spolupráci, by měly být využity i v dalších dílčích povodích celé České republiky.

Nositelem programu SUWAC bude zapsaný spolek zakládaný třemi subjekty – CzechGlobe – Ústavem výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Svazem VKMO s.r.o. a Asociací krajů ČR, jehož členy a partnery budou další subjekty působící na území povodí řeky Dyje, které mají aktivní zájem o Programem řešené projekty a problematiku, tj. zejména  města, obce, svazky měst a obcí, jimi zřizované organizace, vlastníci půdy a na půdě hospodařící subjekty, významné krajské a státní organizace, soukromé subjekty podnikající v oblastech spojených s Programem řešenou problematikou, výzkumné a inovační organizace a instituce.

Slavnostní vyhlášení Programu SUWAC bude
v pondělí dne 24. června 2019 od 10:00 hod
v Zastupitelském sále v Nové radnici, Dominikánské náměstí, Brno.

Ambasadory Programu SUWAC jsou:

 • JUDr. Markéta Vaňková, primátorka Statutárního města Brna
 • MgA. Karolína Koubová, primátorka Statutárního města Jihlava
 • Bc. Roman Onderka, MBA, poslanec, místopředseda Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny PČR
 • Ing. Michaela Šojdrová, poslankyně Evropského parlamentu

Na slavnostním vyhlášení Programu dále vystoupí:

 • Ing. Miroslav Toman, CSc., ministr zemědělství ČR
 • Ing. Jan Kříž, náměstek ministra životního prostředí ČR pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů
 • prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., předsedkyně AV ČR
 • prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c., ředitel CzechGlobe, zakladatel programu SUWAC
 • Ing. Josef Gut, prokurista Svazu SVKMO, zakladatel programu SUWAC
 • RNDr. Jan Hodovský, MBA, ředitel kanceláře Asociace krajů ČR, zakladatel programu SUWAC
 • Ing.Zdeněk Horsák,Ph.D., generální ředitel SUEZ Česká republika, partner Programu pro spolupráci s OECD
 • Ing. Luděk Šrein, ředitel odboru financování Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., finanční partner Programu

V rámci slavnostního vyhlášení budou účastníci seznámeni jak s cíli a organizací programu SUWAC, tak i s finančními nástroji a zdroji připravovanými pro realizaci projektů. Součástí bude od 11:30 do 13:00 hod i tisková konference a společenský raut, kde budou mít účastníci slavnostního zahájení možnost individuálních diskusí s přednášejícími. Akcí bude provázet Jakub Uličník.

Vzhledem k omezené kapacitě sálu posílejte prosím žádost o účast do 20.6.2019 na email vankova.marketa@brno.cz. Bude Vám zpětně potvrzeno.