O programu

Potřeba vzniku programu

 • V posledních 5 letech nastávají v povodí Dyje (včetně dopadů na část území Rakouska) reálné krizové stavy dostatečnosti a dosažitelnosti zdrojů vody potřebné k uspokojení všech očekávaných potřeb. Povodí Dyje je z pohledu negativních dopadů změny  postiženo nejvíce z celé ČR.
 • Krizové stavy mají v jednotlivých letech gradující dopady a s tím spojenou nutnost přijímání omezujících opatření.
 • Vývoj posledních let reálnými (měřitelnými) stavy potvrzují verifikovanými (mezinárodně uznávanými) modely zpracované prognózy budoucího vývoje. Bohužel tyto prognózy se nejenom plně naplňují, ale v mnohém reálné situace krizových stavů nastávají ve vyšší četnosti a dříve, než bylo před několika lety prognózováno.
 • Zvyšuje se četnost zásadních dopadů na stav klíčových prvků území (lesy, půda), zemědělství, energetiku spojenou s vodním hospodářstvím, život ve městech a obcích – včetně zahájeného uplatňování regulačních opatření odběrů a spotřeby vody.
 • Prognóza budoucího stavu indikuje další významná zhoršení, a to s velkoplošnými dopady.
 • Potřeba rychlé přípravy a realizace komplexních řešení (včetně zásadních investic, regulačních opatření, úpravy plánů využívání území, plánů opatření v případě extrémního sucha i povodňových period), které přinesou výsledky i v případě jejich „okamžitého přijetí a realizace“ až s významným časovým odstupem.
 • Účinná řešení nelze přijímat izolovaně jednotlivými zainteresovanými subjekty (samostatná opatření napomáhají zejména při řešení krátkodobých stavů a s malou střednědobou efektivitou), zejména z hlediska zásadních dlouhodobých řešení potřebných z hlediska budoucích potřeb indikovaných dostupnými verifikovanými prognózami.
 • Efektivní adaptační a mitigační opatření vyžadují seriózní dosažení zásadní široké shody všech zainteresovaných subjektů (počínaje obyvateli, místními a regionálními samosprávami, centrálním řízením státu – včetně zainteresovaných státních institucí, reprezentanty sousedícího území Rakouska) v celém území povodí řeky Dyje.
 • Přijatá opatření musí být dlouhodobě průběžně monitorována, aktualizována a respektována.
 • Program a aplikované metodiky musí vycházet z „dobré mezinárodní praxe“. Uplatněné metodiky postupu a soubory projektů, které se osvědčí, by měly být zobecněny a aplikovány v dalších povodích ČR, včetně reflexe v národních legislativních opatřeních.
 • Vážnost situace potvrzují počínající spory se spolkovou zemí Dolní Rakousko o dodržování mezinárodních úmluv a zejména minimálních průtoků na řece Dyji. Jakékoliv změny v povodí Dyje bude do budoucna nejspíše nutno obhájit i v mezinárodně-právním kontextu. Pouze objektivní, respektovaný a komplexně pojatý systém může poskytnout nezbytné informace.

Cíle a základní milníky programu

Program SUWAC bude organizací s právní subjektivitou působící v celém regionu Povodí Dyje s těmito základními předpoklady :

 • Na smluvním principu založí spolupráci organizací, společností a instituce veřejné správy v oblasti působnosti programu SUWAC, tj. zejména:
  • Přípravu adaptačních opatření, která jsou základní podmínkou udržení života v regionu. Součástí této přípravy bude vybudování trvalého systému monitoringu, objektivizace a prognózování vývoje očekávaných vlivů klimatických změn (řízených vědecko-technickou radou programu) v odpovídajících časových horizontech. Tyto skutečnosti budou následně reflektovat nutná opatření v oblasti plánů využívání území.
  • Přípravu strategie proveditelnosti opatření až do úrovně konkrétních projektů a opatření, jejich koordinaci, zajištění financování, organizaci realizace a následné monitorování efektivity.
 • Bude partnerem pro jednání, koordinaci a přípravu legislativních opatření s orgány samosprávy (obcí, měst a 6 krajů) a státní správy při prosazování programu SUWAC.
 • Bude zajišťovat maximalizaci zajištění a využití dostupných dotačních zdrojů (národních, EU, dalších mezinárodních) a zvýhodněných finančních nástrojů (EIB, EBRD, CEB, globálních světových fondů) jak pro vybudování systému monitoringu, objektivizace a prognózování vývoje očekávaných vlivů klimatických změn, tak i pro realizaci projektů a potřebných opatření.
 • Vytvoří ekonomický a finanční systém (spravovaný nezávislým finančním partnerem programu), který zajistí dlouhodobé financování a udržitelnost přijatých opatření. Tímto způsobem budou řízeny i finanční prostředky zajišťované z různorodých dotačních zdrojů pro realizaci dílčích projektů a opatření. Cílem je nejpozději do roku 2030 zajistit dostatečné finanční nástroje a finanční fond Programu, které budou schopny v dalším období, tj. po skončení programového období EU 2021 – 2027, realizovat potřebná opatření a projekty.
 • Bude partnerem a povede jednání s mezinárodními institucemi, při řešení základních cílů programu bude využívat „dobrou praxi“ podobných projektů a bude spolupracovat s obdobnými programy.
 • Na základě vědeckých a objektivních informací bude trvale aktualizovat systém monitoringu, objektivizace a prognózování vývoje očekávaných vlivů klimatických změn a tyto poznatky bude objektivním způsobem zapracovávat do plánů území, které budou pro všechny účastníky programu závaznými.
 • Bude usilovat o vytvoření metodiky postupů v povodí, které budou harmonizovány a přijaty na celostátní úrovni. Při jejich tvorbě (včetně smluvního uspořádání, organizace celého programu SUWAC i jeho právní formy) bude vycházet z osvědčené mezinárodní praxe.

Základní nástroje řešení

 • vývoj, vybudování a provozování monitoringu vodního režimu krajiny, zdrojů a spotřeby vody
 • vývoj, konstrukce a provozování dlouhodobých (scénářových) klimatických předpovědí a krátkodobých (operativních) předpovědí počasí na lokálních úrovních celého regionu
 • vývoj, konstrukce a provozování robustního hydro-modelu, který bude na základě monitoringu a předpovědí vyhodnocovat a předpovídat vodní režim a stav hospodaření s vodou a jeho kritické body a vyhodnocovat dopady a účinnost navrhovaných adaptačních opatření včetně jejich ekonomické efektivnosti
 • vypracování, vyhodnocení a postupná realizace provázaného systému adaptačních a mitigačních opatření včetně opatření v oblasti plánů využívání území s důrazem na vodní režim regionu
 • propracování strategie proveditelnosti opatření až do úrovně konkrétních projektů a opatření, jejich koordinaci, zajištění financování, organizaci realizace a následné monitorování a vyhodnocování efektivity,
 • trvalá aktualizace systému monitoringu, objektivizace a prognózování vývoje očekávaných vlivů klimatických změn na základě vědeckých a objektivních informací,  objektivní zapracovávání těchto poznatků do plánů území, které budou pro všechny účastníky programu závaznými,
 • vytvoření ekonomického a finančního systému (spravovaného nezávislým finančním partnerem programu), který zajistí dlouhodobé financování a udržitelnost přijatých opatření. Tímto způsobem budou řízeny i finanční prostředky zajišťované z různorodých dotačních zdrojů pro realizaci dílčích projektů a opatření. Cílem je nejpozději do roku 2030 zajistit dostatečné finanční nástroje a finanční fond Programu, které budou schopny v dalším období, tj. po skončení programového období EU 2021 – 2027, realizovat potřebná opatření a projekty.
 • vytvoření jednotné metodiky postupů v povodích, které budou harmonizovány a přijaty na celostátní úrovni.

Podpůrné nástroje

 • Spolek  SUWAC bude partnerem pro jednání, koordinaci a přípravu legislativních opatření s orgány samosprávy (obcí, měst a 6 krajů) a státní správy při prosazování programu SUWAC.
 • SUWAC bude zajišťovat maximalizaci zajištění a využití dostupných dotačních zdrojů (národních, EU, dalších mezinárodních) a zvýhodněných finančních nástrojů (EIB, EBRD, CEB, globálních světových fondů) jak pro vybudování systému monitoringu, objektivizace a prognózování vývoje očekávaných vlivů klimatických změn, tak i pro realizaci projektů a potřebných opatření.
 • SUWAC bude partnerem a realizátorem jednání s mezinárodními institucemi, při řešení základních cílů programu bude využívat „dobrou praxi“ podobných projektů a bude spolupracovat s obdobnými programy.