Zakladatelé

Svaz VKMO s. r. o.

 • Svaz VKMO s. r. o. (Svaz vodovodů a kanalizací měst a obcí) byl založen v roce 1999.
 • Zakládajícími společníky se staly výhradně svazky měst a obcí.
 • Společnost je 100 % akcionářem provozní společnosti Vodárenská akciová společnost, a. s.
 • Zisk vytvořený provozováním slouží ve prospěch vlastníků tj. členů Svazu VKMO s. r. o.

www.svkmo.cz


Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. –
CzechGlobe

 • CzechGlobe byl zřízen v roce 2006 dle zákona o veřejných výzkumných institucích z tehdejšího Ústavu ekologie krajiny Akademie věd ČR.
 • Zabývá se výzkumem, vývojem, inovacemi, vzděláváním a osvětou v oblasti globální změny, jeho aktivity jsou zaměřeny na:
  • hlubší poznání měnícího se světa
  • vývoj postupů směřujících ke zmírnění dopadů a případné adaptaci na úrovni lidské společnosti a jejího životního prostředí
 • CzechGlobe je významná výzkumná instituce, která:
  • disponuje špičkovým vybavením
  • dosahuje významné výsledky v oblasti vědeckých výstupů a mezinárodního vlivu
  • transferuje vědecké výstupy do výrobní a společenské praxe
 • Nejvýznamnější český zástupce v evropském programu výzkumných infrastruktur – ESFRI
 • Řešitel mezinárodních projektů Evropské kosmické agentury i americké NASA, projektů COST, HORIZON 2020, INTERREG.
 • Koordinátor aktivit UNEP (program OSN) na Balkáně – formování sítě projektových center v oblasti životního prostředí.
 • Koordinátor a provozovatel programu INTERSUCHO – online předpovědi zemědělského sucha, stavu vegetace, konkurenceschopnosti komodit

www.czechglobe.cz/cs/

Asociace krajů České republiky

 • Asociace krajů České republiky je otevřenou zájmovou nestranickou a nevládní organizací, která byla založena na základě zákonů České republiky.
 • Řádnými členy Asociace krajů ČR jsou kraje České republiky.
 • Asociace je názorovou platformou, která si klade za prvořadý cíl hájit a prosazovat společné zájmy krajů.
 • Základním a společným zájmem krajů je péče o všestranný rozvoj území a o potřeby občanů v něm žijících.

www.asociacekraju.cz