Zásady programu

Program SUWAC využívá principy OECD – Zásady pro vodní hospodářství

Zásada 1 – Jasně přidělit a rozlišit role a odpovědnosti za tvorbu vodohospodářské politiky, její implementaci, operativní řízení a regulaci a podporovat koordinaci mezi odpovědnými orgány.

Zásada 2 – Řídit vodní hospodářství v odpovídajícím(-ch) měřítku(-cích) v rámci integrovaných systémů správy povodí, aby odrážely místní podmínky a podporovaly koordinaci mezi různými měřítky.

Zásada 3 – Podporovat soudržnost politik prostřednictvím účinné meziodvětvové koordinace, zejména mezi politikami pro vodu a životní prostředí, zdravotnictví, energetiku, zemědělství, průmysl, územní plánování a využívání půdy.

Zásada 4 – Přizpůsobit kapacitu odpovědných orgánů vzhledem ke složitosti problémů s vodou, které mají být splněny, a souboru kompetencí a úkolů, které mají být plněny.

Zásada 5 – Zajišťování, aktualizace a sdílení včasných, konzistentních, srovnatelných dat a informací týkajících se vodního hospodářství a jejich využívání k řízení, hodnocení a zlepšování politiky vodního hospodářství.

Zásada 6 – Zajišťovat opatření pro řídící a správní orgány, aby pomohly mobilizovat a přidělovat finanční zdroje a to efektivně, transparentně a včas.

Zásada 7 – Zajistit, aby byly řádně zavedeny a prosazovány regulační rámce pro hospodaření s vodou, a to ve veřejném zájmu.

Zásada 8 – Podporovat úpravu a implementaci inovativních postupů v oblasti vodního hospodářství napříč odpovědnými orgány, vládními institucemi a příslušnými zainteresovanými stranami.

Zásada 9 – Začlenit postupy v oblasti integrity a transparentnosti napříč vodohospodářskou politikou, institucemi a vodohospodářskými systémy k zajištění větší odpovědnosti a důvěry v rozhodovacím procesu.

Zásada 10 – Podporovat zapojení zainteresovaných stran do informací o výsledcích orientovaných k návrhům a realizaci vodohospodářské politiky.

Zásada 11 – Podporovat vodohospodářské systémy, které pomáhají zvládat kompromisy mezi spotřebiteli vody, venkovskými a městskými oblastmi a generacemi. Zásada 12 – Podporovat pravidelné monitorování a hodnocení vodohospodářské politiky a správy tam, kde je to vhodné; sdílet výsledky s veřejností a v případě potřeby provádět odpovídající úpravy.