Založení programu SUWAC

CzechGlobe – Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.,  
Svaz VKMO s.r.o, a Asociace krajů ČR

pod patronací
JUDr. Markétky Vaňkové, primátorky Statutárního města Brna
a
MgA. Karolíny Koubové, primátorky Statutárního města Jihlava

si Vás dovolují pozvat na slavnostní vyhlášení a zahájení

Programu SUWAC

Hlavním cílem Programu je na území regionu nejvíce ohroženého probíhající klimatickou změnou – povodí řeky Dyje dosáhnout stavu trvale udržitelného života. Hlavním nástrojem bude koordinovaná realizace konkrétních projektů hospodaření s vodou (včetně zajišťování a organizace jejich financování), které budou důsledně využívat aktualizovaných a mezinárodně ověřovaných vědeckých poznatků aplikovaných na základě dlouhodobě monitorovaných informací. Program SUWAC bude současně plnit úlohu pilotního komplexního programu zahrnujícího celé povodí. Aplikované metodiky, postupy a poznatky, využívající mezinárodní zkušenosti a spolupráci, by měly být využity i v dalších dílčích povodích celé České republiky.

Nositelem programu SUWAC bude zapsaný spolek zakládaný třemi subjekty – CzechGlobe – Ústavem výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Svazem VKMO s.r.o. a Asociací krajů ČR, jehož členy a partnery budou další subjekty působící na území povodí řeky Dyje, které mají aktivní zájem o Programem řešené projekty a problematiku, tj. zejména  města, obce, svazky měst a obcí, jimi zřizované organizace, vlastníci půdy a na půdě hospodařící subjekty, významné krajské a státní organizace, soukromé subjekty podnikající v oblastech spojených s Programem řešenou problematikou, výzkumné a inovační organizace a instituce.

Slavnostní vyhlášení Programu SUWAC bude
v pondělí dne 24. června 2019 od 10:00 hod
v Zastupitelském sále v Nové radnici, Dominikánské náměstí, Brno.

Ambasadory Programu SUWAC jsou:

 • JUDr. Markéta Vaňková, primátorka Statutárního města Brna
 • MgA. Karolína Koubová, primátorka Statutárního města Jihlava
 • Bc. Roman Onderka, MBA, poslanec, místopředseda Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny PČR
 • Ing. Michaela Šojdrová, poslankyně Evropského parlamentu

Na slavnostním vyhlášení Programu dále vystoupí:

 • Ing. Miroslav Toman, CSc., ministr zemědělství ČR
 • Ing. Jan Kříž, náměstek ministra životního prostředí ČR pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů
 • prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., předsedkyně AV ČR
 • prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c., ředitel CzechGlobe, zakladatel programu SUWAC
 • Ing. Josef Gut, prokurista Svazu SVKMO, zakladatel programu SUWAC
 • RNDr. Jan Hodovský, MBA, ředitel kanceláře Asociace krajů ČR, zakladatel programu SUWAC
 • Ing.Zdeněk Horsák,Ph.D., generální ředitel SUEZ Česká republika, partner Programu pro spolupráci s OECD
 • Ing. Luděk Šrein, ředitel odboru financování Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., finanční partner Programu

V rámci slavnostního vyhlášení budou účastníci seznámeni jak s cíli a organizací programu SUWAC, tak i s finančními nástroji a zdroji připravovanými pro realizaci projektů. Součástí bude od 11:30 do 13:00 hod i tisková konference a společenský raut, kde budou mít účastníci slavnostního zahájení možnost individuálních diskusí s přednášejícími. Akcí bude provázet Jakub Uličník.

Vzhledem k omezené kapacitě sálu posílejte prosím žádost o účast do 20.6.2019 na email vankova.marketa@brno.cz. Bude Vám zpětně potvrzeno.